YONGPHOTOS.COM

+19days _ 아빠를 웃게하는 엉뚱이의 표정 3종 세트 

 

 

 

 

 

엉뚱이의 미소를 보며 한번 웃고,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

멍한 표정을 보며 또 한번 웃고,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

오~옹! 하는 표정을 보며 또 한번 웃는다.

 

 

엉뚱이는 아빠의 박카... 아니 엔돌핀~!!

 

 

 

 

 

Comment +27